އުފައްދާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތް ގުޅުވާލުން

ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިއެއްގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީވެވޭ

ސަގާފަތާއި ރަށްވެހިންނާއި އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް އެެއްތަނަކުން

ކަނޑުގެ ރަހަތަކާއި ދިވެހި ސަގާފަތް ބައްދަލުވާ ތަން - އީދުމަށި!

"އީދުމަށި" އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަން (އައި.ޕީ.އެން.އެލް އެފް- މޯލްޑިވްސް) އިން އިސްނަގައިގެން, ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އޯޝަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 2023 ގައި ލޯންޗްކޮށްގެން ހިންގާ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް

ރަށުގައި ތިބެގެން އުފައްދާ ތަކެތި އޮންލައިންކޮށް ވިއްކޭނެ
ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު ކިތާބު ސައްހަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
އޯޑަރު ތަކުގެ ނޯޓިފިކޭޝަން ވަގުތުން ފޯނަށް

އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހި އަދި އެންމެ ދިވެހިވަންތަ އުފެއްދުންތައް
މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އޮންލައިންކޮށް ގަނެލުމަށް
ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ ކޮލިޓީ އަދި ތާޒާކޮށް